Måske benytter du dig allerede af internet markedsføring i dag, men mangler måske lige den sidste brik, før din markedsføring på nettet er fuldendt? Lad mig prøve at kigge på det uforpligtende og komme med forslag til forbedringer.

Fysisk firma – markedsføring på internettet?

Selvom du har en fysisk virksomhed, som fx en tømrer eller en tøjbutik, vil du sagtens kunne bruge internet markedsføring. Der er nemlig rigtig mange forbrugere, der tjekker produkter og firmaer ud på nettet, inden et køb. Faktisk er det hele 67% der laver informationssøgning online, inden de går ned og køber det pågældende produkt i en fysisk butik. 58% af forbrugerne foretrækker også at finde adresseoplysninger og lokalisere et produkt eller en butik, inden de rent faktisk besøger den fysisk. Derfor vil der være mange kunder at hente ved brug af internet markedsføring og Google søgeoptimering, selvom du slet ikke sælger noget på internettet.

Internettet påvirker forbrugerne

Ifølge Kevin Lee, så er den største markedsførings kanal, som har indflydelse på forbrugerens købsbeslutning helt klart internettet. Hvis en bruger fx har brug for en tømrer i Odense og søger på internettet efter ”Tømrer Odense”, så er der meget stort sandsynlighed for at valget faldet på en af de tømrere der ligger på side 1.

Hvorfor er internet markedsføring vigtigt?

Det er meget vigtigt at markedsføre sig på internettet, da hele befolkningen benytter dette medie. Som skrevet ovenfor bruger folk internettet mere end fjernsynet! hvis du ligger nr. 1 på Google, så vil du virkelig kunne mærke forskel på antal besøgende på hjemmesiden og dermed også antallet af ordre. Ligemeget om du henvender dig til b2c eller b2b.

Sørg for at alliere dig med en Google ekspert, når du skal have hjælp til Internet markedsføring.